Verzoek om wijziging van een huurovereenkomst

Doordat uw persoonlijke situatie wijzigt, bijvoorbeeld vanwege een huwelijk, samenwonen of scheiding, kan het noodzakelijk zijn om uw huurovereenkomst aan te passen. Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Uw schriftelijke verzoek tot wijziging van de huurovereenkomst kunt u richten aan beheer@vivenda-vastgoedmanagement.nl. Houd er rekening mee dat Vivenda-Vastgoedmanagement kosten in rekening brengt voor de mutatiewerkzaamheden.

Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende wijzigingen.

Verzoek tot medehuurderschap

Als u met iemand samenwoont en daar een gemeenschappelijke huishouding mee voert, kan deze persoon het verzoek tot medehuurderschap aanvragen. Er zal vervolgens worden beoordeeld of deze persoon in aanmerking komt voor medehuurderschap.

Eenzijdige opzegging

Indien één van de huurders achterblijft in de woning (hoofd- of medehuurder), dan dient u de huur eenzijdig op te zeggen. Eén van de huurders wordt dan uitgeschreven.

Scheiding

AIs er sprake is van een echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap waardoor een van de partners de woning zal gaan verlaten, dient u dit door te geven aan Vivenda-Vastgoedmanagement. Beide partners dienen dit verzoek in te dienen, de vertrekkende partner dient tevens een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aan te leveren waaruit blijkt wie zich heeft laten uitschrijven. 

Overlijden

In het geval dat uw partner is overleden, is het noodzakelijk dat u Vivenda-Vastgoedmanagement hierover informeert. Indien de hoofdhuurder is overleden, wordt de medehuurder van rechtswege contractueel huurder. Indien de medehuurder overlijdt, wordt deze van rechtswege uit de huurovereenkomst geschreven. 

Verzoek tot hoofdhuurderschap

Indien de hoofdhuurder en medehuurder samenwonen kan het voorkomen dat de hoofdhuurder de woning verlaat (eenzijdige opzegging) en de medehuurder in de woning wil blijven wonen. In dit geval kan de medehuurder een verzoek tot hoofdhuurderschap indienen. Er zal vervolgens worden beoordeeld of de medehuurder in aanmerking komt voor hoofdhuurderschap.