Vivenda Vastgoedmanagement regelt het voor u

 

Indien u kiest voor Vivenda Vastgoedmanagement worden de volgende zaken voor u geregeld:
 
Contractmanagement
Vivenda Vastgoedmanagement houdt toezicht op het verloop van het huurcontract van de huurder. Ruim twee maanden voor de einddatum van de huurovereenkomst nemen wij contact op met de huurder om na te vragen of deze voornemens is om uw woning te verlaten. Is dit het geval? Dan zorgt Vivenda Vastgoedmanagement ervoor dat uw woning zo snel mogelijk weer geactiveerd wordt bij de betreffende verhuurmakelaar. Zo wordt uw leegstandsrisico geminimaliseerd. 
 
Financieel en administratief management
Het financieel management omvat alle activiteiten die zijn gericht op het doelmatig beheren van de geldstromen en het doelmatig vastleggen van alle relevante gegevens met betrekking tot het vastgoed.

Vivenda Vastgoedmanagement is partij gedurende de huurovereenkomst als manager. Iedere maand wordt er een huurfactuur verstuurd aan de huurder(s). De voordelen hiervan zijn dat de kans op betaling van onjuiste bedragen of geen betaling aanzienlijk wordt gereduceerd, aangezien de huurder iedere maand aan zijn of haar betalingsverplichting wordt herinnerd. Vivenda voert een actief debiteurenbeheer. Er wordt dagelijks nauwlettend gecontroleerd op huurontvangsten en (er) gelden er vaste peildata voor eventuele aanmaningen conform de Nederlandse wetgeving. Het treffen van passende maatregelen (betalingsregelingen, incassomaatregelen etc.) bij uitblijven betaling valt eveneens onder het financieel management. Iedere maand ontvangt u een inzichtelijk en leesbaar betalingsoverzicht met daarop de eventueel gemaakte (onderhouds)kosten, de overeengekomen managementvergoeding en de ontvangen huurpenningen.

Jaarlijks worden de servicekosten afgerekend met de huurder(s) en worden de jaarlijkse huurverhogingen doorgevoerd. Ook ontvangt u over ieder kalenderjaar het beleidsplan met daarop minimaal, maar niet uitsluitend, inzichtelijk alle objectgegevens, huuropbrengsten per jaar, totaal gemaakte kosten, leegstandsgraad en mutatiegraad. Uiteraard gebruikt Vivenda Vastgoedmanagement juridisch getoetste beheer- en huurovereenkomsten. De medewerkers zijn tevens gewend buitenlandse klanten in het Engels te woord te staan. 

Technisch management
Technisch management is gericht op het voortdurend in goede staat houden van het beheerde vastgoed en wel zodanig dat het minimaal aan de beoogde bestemming kan voldoen.

De belangrijkste aspecten bij het technisch management zijn het correctief onderhoud en het mutatie onderhoud. Het correctief onderhoud mag ook klachtenonderhoud worden genoemd. Dit omdat er enkel reactie plaats vindt na melding huurder. U en Vivenda komen bij het opstellen van de managementovereenkomst overeen tot welk bedrag Vivenda volmacht heeft voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. Indien gewenst kan er eveneens altijd overleg plaatsvinden alvorens er actie tot herstel wordt genomen. Het behandelen van klachten vraagt in de regel veel aandacht. Het vereist kennis van de huurovereenkomst alsmede kennis van de wetsbepalingen waarin de onderhoudsverplichtingen van huurders en verhuurders zijn vastgelegd. Om die reden wordt de aard van de klachten nauwkeurig schriftelijk vastgelegd. Na vastleggen van de oorzaak worden de te nemen acties getoetst aan de afspraken en instructies welke met u zijn overeengekomen in de managementovereenkomst.

Bij leegmelding en nieuwe verhuur is mutatie-onderhoud vaak nodig. Dit om het vastgoedobject weer in goede staat te brengen ter bevordering van de snelheid van de nieuwe verhuur. Voor zover mogelijk kunnen de kosten eventueel worden verhaald op de vertrekkende huurder. Het zeer nauwkeurig en zorgvuldig opstellen van inspectierapporten is hierbij doorslaggevend. Dit valt eveneens onder de dienstverlening van technisch management.

Voor zover mogelijk vindt er eveneens controle en toezicht plaats. Indien het noodzakelijk wordt geacht dat er meer aandacht wordt besteed aan de zittende huurder in combinatie met het gebruik van het vastgoedobject, verzorgt Vivenda op uw verzoek eventuele tusseninspecties uit.

Bij de aanwezigheid van installaties in het object dienen er onderhoudscontracten aanwezig te zijn. Indien niet aanwezig worden deze door Vivenda-Vastgoedmanagement voor u afgesloten tegen een maximaal afgesproken bedrag. Vivenda houdt toezicht op deze lopende contracten.

Incassoprocedure
Ondanks onze persoonlijke benadering, is in het geval uw huurder in gebreke blijft door het niet betalen van de huurpenningen, een incassoprocedure het eindstation. In overleg met u kunnen we de vordering desgewenst uit handen geven aan een ervaren incassobureau en/of aan een gerechtsdeurwaarder.