Wetswijziging 'Besluit huurprijzen woonruimte' per 1 oktober 2015

Wat verandert er?

1 oktober 2015 treedt een wijziging van het Besluit Huurprijzen Woonruimte in werking waardoor het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor huurwoningen per die datum wijzigt.

Wat verandert er?
Vanaf oktober 2015 vervallen de zogenaamde ‘Donnerpunten’. Dat betekent dat de punten die de huurprijs verhogen op basis van woonvorm, woonomgeving en schaarstepunten komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een puntenwaardering op basis van de WOZ-waarde, zowel de absolute WOZ-waarde van de woning als de WOZ-waarde per vierkante meter. Daarbij geldt telkens de meest actuele afgegeven WOZ-waarde. Dus voor de huurverhoging van 1 juli 2016 is de WOZ-waardebeschikking van 1 januari 2016 bepalend. Bij de puntentoekenning zal een minimum WOZ-waarde van € 40.000 euro worden gehanteerd om de huurprijs van bijvoorbeeld containerwoningen bestemd voor studentenhuisvesting niet te zeer te laten dalen. Bovendien wordt de prijs per WWS-punt eenmalig aangepast met een verlaging van 3,8%. 

Let op: de nieuwe WWS-methodiek op basis van de WOZ geldt niet voor onzelfstandige woonruimtes, die immers geen WOZ-waarde hebben.

Gevolgen
De maximumhuurprijzen van vrijwel alle woningen zullen met de opname van de WOZ-waarde in het WWS veranderen. Bovendien zullen de maximumprijzen ieder jaar opnieuw wijzigen op basis van de nieuwe WOZ-beschikking. Immers: daalt de WOZ, dan daalt ook de maximale huur. Het is goed hier reeds bij huidige huurverhogingen/-verlagingen rekening mee te houden.

Volgens prognoses zal door deze wet een deel van de bovenkant van de sociale woningvoorraad worden geliberaliseerd, terwijl een deel van de onderkant van de huidige particuliere woningvoorraad juist onder de liberalisatiegrens zal gaan vallen. Voor lopende contracten heeft dat geen effect, maar bij nieuwe verhuringen kan dit wel een rol gaan spelen. Het is daarom van belang om goed rekening te houden met de maximum toegestane huurprijs op basis van de nieuwe systematiek per 1 oktober a.s.!